Siirry sisältöön
Huoltovarmuuskeskus

Vaaralliset jätteet kiertoon yrityksistä

Yritykselle voi toimialasta riippumatta tulla eteen tilanne, jossa joudutaan käsittelemään vaarallisiksi luokiteltuja aineita, laitteita sekä raaka-aineita. Tilanteet voivat yllättää ja aina käsiteltävää ainetta ei tunneta. Mitä aiheesta tulisi tietää, ja miksi aineiden oikea kierrätys on tärkeää?

ASIANTUNTIJALTA
17.8.2023
jatehuolto

Lähes kaikilla yrityksillä on pieniä määriä vaarallisia aineita varastoituna mm. pesuaineiden sekä polttonesteiden ja voiteluöljyjen muodossa. Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015) sekä laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) määrittelevät kemikaalien varastointiin ja käsittelyyn liittyviä asioita. Lain mukaan vähäiset määrät valvoo pelastusviranomainen esim. palotarkastaja ja vähäistä suuremmissa määrissä valvoja viranomainen on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES.

Arjessa on tärkeää, että yritys varastoi ja säilyttää kemikaalit sekä vaarallisiksi tunnistetut aineet turvallisesti ja henkilöstö sekä pelastusviranomaiset löytävät tiedon varastointipaikoista helposti. Yrityksen tulee pitää kirjanpitoa syntyvästä vaarallisesta jätteestä. Kirjanpidosta tulee selvitä jätteen laji, laatu ja määrä. Kirjanpitoon merkitään myös jätteen käsittelytapa. Henkilöstön kanssa on hyvä yhteisesti sopia, missä vaarallisia aineita säilytetään. Henkilöstöllä tulee olla käytettävissään asianmukaiset suojavarusteet, mikäli aineita tai pakkauksia pitää käsitellä. Isompien määrien kohdalla toimialakohtaisesti voidaan varastointiin sekä käsittelyyn tarvita lupa ja toiminnan laajentuessa ympäristölupa. Kun vaarallisia aineita tai jätteitä lähetetään tai kuljetetaan, tulee lähettäjän antaa kuljetuksen tilaukseen ja kuljetukseen lainsäädännön vaatimat riittävät tiedot kirjallisesti tai sähköisesti. Kaikkia osapuolia velvoittaa ympäristölain mukainen selvilläolovelvollisuus.

Hyvin pakattu ja merkitty vaarallinen jäteastia. Kunhan se puhdistetaan päältä, voi lähteä kuljettamaan.

Mitä kaikkea vaarallisten jätteiden kierrätyksestä ja käsittelystä tulisi jokaisen yrityksen tietää? Kysymyksiin vastaa turvallisuusneuvonantaja Pekka Moilanen L&T Teollisuuspalvelut Oy:stä.

Miksi vaarallisten aineiden kierrättäminen kannattaa?

“Kierrättäminen kannattaa, koska iso osa aineista pystytään tänä päivänä kierrättämään eteenpäin raaka-aineeksi. Tällöin säästetään luonnonvaroja ja samalla huolehditaan siitä, ettei vaaralliset aineet pääse pilaamaan luontoa. Voiteluöljyt ovat hyvä esimerkki, ne käsitellään Haminassa ja lopputuloksena saadaan uusia öljytuotteita ilman että joudutaan poraamaan lisää rajallisia öljyvarantoja.

Toisaalta kierrättäminen tulee monesti edullisemmaksi kuin varastointi. Mikäli kahden euron bensalitra joutuu luontoon esim. vuotavasta säiliöstä, hinta kohoaa noin 300 euroon litralta, sillä maanvaihdot vuotojen tai onnettomuuksien yhteydessä ovat kalliita. Maaperästä sekä vuotaneesta aineesta riippuen nestemäiset aineet etenevät maaperässä yhden metrin tunnissa. Ongelman havaitseminen nopeasti onkin tärkeää, jotta vältytään mm. pohjavesialueiden saastumiselta sekä laajoilta maanvaihdoilta. L&T suunnittelee ja toteuttaa saastuneiden maa-alueiden puhdistuksia, joten kokemusta on siitä, kuinka pienestä ongelmasta voi paisua iso lasku. L&T tarjoaa koulutusta vaarallisten aineiden sekä jätteiden käsittelyyn.

Lajittelu lisää myös turvallisuutta aineiden koko elinkaaren ajan. Oikein lajiteltuina ja pakattuina vaarallisten aineidenkin käsittely on turvallisempaa. Vaarallisia aineita ei pidä missään nimessä sekoittaa keskenään, eikä säilyttää muiden aineiden tai materiaalien välittömässä läheisyydessä.”

Hyvät lajitteluohjeet neuvovat ja muistuttavat.

Mitä vaarallisten aineiden varastoinnissa tulisi huomioida?

”Materiaalivarastoa ei kannata sijoittaa avoimien kaivojen läheisyyteen, käytettävien astioiden tulee olla ehjiä ja tarkastettuja, luvat tulee olla kunnossa sekä reaaliaikainen kirjanpito tulisi löytyä. Mikäli aineita varastoidaan tai käsitellään isompia määriä esim. IBC-pakkauksiin tulee olla saatavilla riittävän iso valuma-allas. Lisäksi tulee pohtia miten aineen joutuminen kaivoihin tai luontoon voidaan estää. Henkilöstön tiedostava koulutus sekä suojavarusteiden käyttö on tärkeää. Mikäli vaarallisia aineita siirretään kuljettamalla, tulisi kuljettajien saada perehdytys aiheeseen sekä tarvittaessa suorittaa ADR-lupa.
Lähtökohtaisesti pitkäaikainen varastointi sitoo tilaa, lisää onnettomuusriskiä ja heikentää paloturvallisuutta. Siksi suurin osa Lassila & Tikanojankin asiakkaista ovat sopimusasiakkaita, jolloin aineet voidaan noutopalveluna hakea sopimuksen mukaan ja toimittaa samalla ehjät, tyhjät astiat tilalle tarvittaessa.”

Mitä jos yrityksen haltuun tulee ainetta, jonka koostumus ei ole tiedossa?

”Tällainen tilanne tulee usein vastaan, mikäli ainetta on varastoitu pitkiä aikoja, jopa vuosikymmeniä. Ajan saatossa etiketit ovat haalenneet tai irronneet, eikä pakkauksesta löydy enää tarvittavia tunnistetietoja. Täysin tuntemattoman aineen käsittely on hankalaa, ja kannustankin ottamaan yhteyttä kierrättämispalveluita tarjoavaan toimijaan. Toimijoilla on mahdollisuus suorittaa tiettyä analysointia jo asiakkaan tiloissa, ja mikäli tarvetta on vaativammalla laboratoriotyölle heillä on mahdollisuus toimittaa näytteitä eteenpäin. Ammattilaiset osaavat varustautua riittävin suojavarustein ja jos esim. aineen lähtöpaikka on tiedossa, saattaa yrityksillä olla ns. hiljaista tietoa aineista, joita kyseisessä paikassa on aiemmin käsitelty. Tällaisiin aineisiin kannattaa suhtautua varovaisuutta noudattaen, eikä missään nimessä esim. avata tai hengittää ainetta.”

Puhdistusaineastioita
Puhdistusaineita.

Pikaopas vaarallisiin aineisiin

Akut ja paristot

Akkujen sekä paristojen määrä erilaisissa laitteissa on kasvanut viime vuosina. Akun tai paristoja sisältävistä tuotteista löytyvä erilliskeräysmerkintä eli pyörillä varastettu roska-astia, jonka päälle on vedetty rasti, osoittaa, että paristoja, akkuja tai sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää sekajätteen mukana, vaan ne pitää kerätä erikseen muista jätteistä. Paristoja ja akkuja koskee tuottajavastuu ja niiden keräyksestä ja kierrätyksestä vastaavat hyväksytyt tuottajayhteisöt.

Tarkempia ohjeita erilaisten akkujen sekä paristojen kierrättämisestä

Normaalissa yrityksessä tärkeää on huolehtia käytöstä poistettujen tai vaurioituneiden akkujen sekä paristojen kierrättämisestä mahdollisimman nopeasti. Käytöstä poistettu litiumioniakku tai litiumparisto voi herätä vahingoittuessaan uudestaan henkiin ”zombiakkuna” ja jopa räjähtäen syttyä palamaan. Zombiakkuvaaran välttämiseksi ja ympäristön suojelemiseksi on suositeltavaa irrottaa kaikki akut ja paristot sähkölaitteesta heti, kun se lakkaa toimimasta tai laitetta ei enää tarvita.

Akkujen ja paristojen kierrättäminen kannattaa, sillä ne käsitellään aina asianmukaisissa ja ympäristöluvan omaavissa käsittelylaitoksissa Suomessa sekä mm. Ruotsissa ja Virossa ja niistä valmistetaan paitsi uusioraaka-aineita akkuteollisuuteen, myös mm. lannoitteita.

Paristot ja pienakut voi palauttaa maksutta navat suojattuina tai muovipussiin pakattuina ilman uuden tuotteen ostopakkoa kaikkiin paristoja ja akkuja myyviin kauppoihin ja kioskeihin. Keräysastiat ovat yleensä punaisia pahvilaatikoita kauppojen sekä kioskien auloissa.

Lyijypohjaisia ajoneuvoakkuja ovat henkilö- ja pakettiautojen sekä kuorma- ja linja-autojen akut, maatalous- ja metsätalouskoneiden, hyötyajoneuvojen, mopojen ja moottoripyörien, moottorittomien ajoneuvojen ja perävaunujen akut.

Lyijyakkujen tuottajavastuun alaiset kierrättäjät

Isot litiumioniakut, kuten akut sähköpyöriin, tasapainolautoihin, mopoihin, mönkijöihin ja päältä ajettaviin ruohonleikkureihin sekä alle 25 kilon painoiset teollisuuden akut voi palauttaa alueellisiin vastaanottopisteisiin. Suuria eriä vastaanottavat tuottajayhteisö Recser Oy:n yhteistyökumppaneina toimivat jätehuollon palveluntarjoajat.

Vastaanottopisteitä sähköautojen ajovoima-akuille ovat valtuutetut automerkkihuollot sekä Suomen Autokierrätyksen romuajoneuvojen vastaanottopisteet. Lisätietoa Autokierrätyksen verkkosivuilla.

Öljyt ja polttonesteet

Jäteöljyä Suomessa valtakunnallisesti kierrättää mm. STR Tecoil, Remeo sekä L&T Teollisuuspalvelut Oy. Tilaa jäteöljyn nouto STR Tecoilin palvelunumerosta 0800 07800 tai sähköpostitse nouto@tecoil.fi. L&T Teollisuuspalveluiden jäteöljyn noudot saavutat soittamalla numeroon 010 636 6031 tai sähköpostilla oil@lassila-tikanoja.fi. STR Tecoil & L&T noutaa veloituksetta kaikki regenerointiin kelpaavat, yli 800 litran jäteöljyerät ympäri Suomen. Heiltä saa lisätietoja keräilystä ja öljyjen väliaikaisesta varastoinnista, joten ota rohkeasti yhteyttä. Pienille määrille öljyä löytyy vastaanottajia paikallisista jäteyhtiöistä sekä jätelaitoksista.

Hapot sekä emäkset

Tärkeintä on huolehtia, että yrityksen hallussa olevat hapot sekä emäkset tai niitä sisältävät kiintoainepitoiset vedet eivät päätyisi viemäriin tai vesistöihin. Viemäriin tai vesistöihin joutuessaan suuri osa vaarallisista aineista ovat vaaraksi vesieliöille, sekä aiheuttavat haittaa ja vahinkoa putkistoille syövyttämällä tai kaasuuntumalla sekä vahinkoa vedenpuhdistamoille. Paras tapa on säilyttää vaaralliset aineet alkuperäisissä pakkauksissaan tai vaihtoehtoisesti varastoida kemikaalit ehjissä, soveltuvissa pakkauksissa varoaltaan päällä tai viemäröimättömissä tiloissa. Ongelmatilanteisiin voi varautua sopivilla varusteilla, kuten viemärinsulkumatoilla ja imeytysaineella.

Vaarallisia aineita Suomessa vastaanottaa mm. Kierto Ympäristöpalvelut, Ekopartnerit, L&T, Remeo sekä monet paikalliset jäteyhtiöt.

Kaasupullot

Kaasupullon valmistajan, paineen sekä pullon sisältämän kaasun tunnistaa pullon kaulaosassa oleva kiinteästä leimasta, eli stanssauksesta. Kaasupullon sisältämän kaasun nimi on aina leimattuna kaasupullon hartiaosaan.

Woikoski Oy:n ohje kaasupullojen hävittämiseen

Linden (AGA-kaasut) asiakaspalvelusta voit kysyä heille kuuluvista kaasupulloista ja niiden hävittämisestä nrosta 010 242 9001, asiakaspalvelu palvelee ma-pe klo 12.00–16.00.

Säteilylähteet

Säteilylähteisiin voi törmätä mm. metallinkeräyksessä sekä esim. purkutöiden yhteydessä. Säteilylähteisiin varaudutaan laatimalla toimintaohje. Säteilyvaaramerkillä merkittyjä esineitä ei tule koskea paljain käsin tai nostella tarpeettomasti. Säteilyvaaramerkillä varustettuja pakkauksia ei tule avata tai rikkoa. Säteilylähde saatetaan havaita myös säteilyportin hälytyksen yhteydessä. Tilanteessa tärkeintä on eristää arveluttava kappale, kulkuneuvo tai kontti. Pysäyttää käsittely ja toiminta, pitää etäisyyttä kappaleeseen tai materiaaliin (lyhyt altistumisaika pienentää säteilyannosta), soittaa hätäkeskukseen, ottaa ylös mahdollisesti altistuneiden tiedot, ja olla käsittelemättä kappaletta paljain käsin. Suojaus vähentää altistumista säteilylle. Suojaavia materiaaleja ovat mm. betoni, lyijy, teräs ja muut tiheät materiaalit. Lisätietoa Säteilyturvakeskuksen sivustolla

Räjähteet, raketit, ammukset ja aseet

Räjähteet, ammukset ja aseet toimitetaan Poliisin osoittamaan paikkaan. Otathan yhteyttä paikalliseen poliisiin etukäteen. Hätäraketit voi yleensä palauttaa niitä myyviin liikkeisiin.

Tuhka ja asbesti

Tuhka, asbesti ja muut materiaalit yritykset kierrättävät parhaiten Materiaalitorin kautta. Materiaalitorissa materiaalien ostajat sekä myyjät kohtaavat. Ilmoittaminen on maksutonta.

Teksti: Taina Kallus, jätealan huoltovarmuustoimikunta, taina.kallus@kivo.fi / Kuvat: Colourbox ja Jätealan huoltovarmuustoimikunta

Lisätietoa varastoinnista sekä valvonnasta Turvallisuus- ja kemikaaliviraston verkkosivuilla

Muita hyödyllisiä sivustoja:
Säteilyturvakeskus, www.stuk.fi
Akkukierrätys Pb, https://akkukierratyspb.fi/
Paristokierrätys, https://www.paristokierratys.fi/
STR Tecoil, https://tecoil.fi/fi/
Materiaalitori – jätteiden ja sivuvirtojen tietoalusta, https://www.materiaalitori.fi/
Woikoski Oy, https://www.woikoski.fi/
Linde Oy, https://www.linde-gas.fi/fi/index.html

Jaa sivu:

FacebookTwitterLinkedInSähköposti

Syvenny myös näihin aiheisiin

”Radalla tilanne päällä!"

Yhdistelmä24-valmiusharjoitus toi kemian, terveydenhuollon sekä jätehuollon toimijat yhteen ennennäkemättömässä laajuudessa Satakunnassa maaliskuun puolivälissä. Simuloitu suuri kemikaalionnettomuus testasi, miten esimerkiksi suurten potilasmäärien hoito, turvallisuusviestintä ja jälkihoito sujuvat kriisitilanteessa.
Taina Kallus

Purkutöissä vaanivat näkymättömät uhat

Purkutöissä vaanii biologisia riskejä, joita torjumalla voidaan vahvistaa terveysturvallisuutta. Mitä kaikkea on hyvä purkutöiden suunnittelussa huomioida, ja miten riskejä voidaan välttää? Jätehuoltopoolin poolisihteeri Taina Kallus kokosi yhteen purkutöihin liittyviä varautumistarpeita.
Taina Kallus

Jäterikollisuuden torjunta vaatii yrityksiltä valppautta

Ympäristö- ja jäterikollisuus on nopeimmin kasvavia rikollisuuden lajeja, ja se vaarantaa sekä ympäristö- ja terveysturvallisuuttamme että elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia. Miten yritys voi varmistua siitä, että valittu jätehuollon tuottaja toimii vastuullisesti ja omassa tuotannossa syntyvä jäte tulee hävitettyä asianmukaisesti?