Kokonaisturvallisuuden sanasto valmistui

17.12.2014

Uusi Kokonaisturvallisuuden sanasto on valmistunut. Se on käytettävissä vapaasti Sanastokeskus TSK:n sähköisessä TEPA-termipankissa ja saatavana myös painettuna julkaisuna. Sanastossa on mukana noin 180 kokonaisturvallisuuteen ja sen edellyttämään varautumiseen yleisesti liittyvää käsitettä.

Käsitteiden sisältö kuvataan määritelmien ja niitä täydentävien lisätietojen avulla. Suomenkielisistä termeistä annetaan suositukset. Lisäksi termeille annetaan vastineet ruotsin ja englannin kielillä. Käsitteiden välisiä suhteita havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla.

Kokonaisturvallisuuden sanaston (TSK 47, 2014) avulla pyritään parantamaan alan viestintää ja ehkäisemään väärinkäsityksiä sekä lainsäädäntö- että arkityössä.

180
Sanasto sisältää noin 180 käsitettä. Käsitteiden sisältö on kuvattu suomeksi.
Termit on annettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
 

Vanhan päivitys ei vastannut tämän päivän tarpeita

Kun sanastotyöryhmä sai tehtäväkseen kesällä 2013 päivittää vuonna 2009 valmistuneen Varautumisen ja väestönsuojelun sanaston, kävi ilmi, että päivityksen sijaan tarvitaan laajempaa tarkastelua.

”Aihepiireistä, käsitteistä ja rajauksista käytiin monta keskustelua. Päädyttiin siihen, että parhaiten alalla työskenteleviä ja sen kanssa tekemisiin tulevia palvelisi sanasto, joka käsittelisi kokonaisturvallisuutta ja sen edellyttämää varautumista yleisesti. Niinpä nyt valmistunut sanasto ei korvaa kaikilta osin vanhaa sanastoa, joka jää elämään rinnalla”, kertoo terminologi Riina Kosunen Sanastokeskuksesta.

Sanasto avaa käsitteiden sisällöllisiä eroja

Esimerkki samankaltaisista termeistä

  • Isäntävaltion tuki
  • Isäntämaatuki 

Termit tulevat eri säädöksistä ja merkitsevät kahta eri käsitettä.

 

Sanastotyöryhmän puheenjohtaja, varautumisjohtaja Karim Peltonen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEKistä pitää uutta sanastoa ehdottoman tarpeellisena.

”Viime vuosina on tapahtunut paljon muutoksia. Koko varautumisen ajattelu on muuttunut. Käsitteet ovat olleet vakiintumattomia, ja ala kehittyy edelleen nopeasti. Laajassa ja korkeatasoisessa asiantuntijaryhmässä tehty työ toimii erinomaisena referenssinä. Sanastosta on varmasti hyötyä käytännön työssä. Sieltä on helppo tarkistaa, mitä termejä saa käyttää ja missä tarkoituksessa.”

Julkishallinnon organisaatioissa työskentelevien lisäksi Peltonen uskoo kuntien varautumistoimijoiden hyötyvän työssään uudesta sanastosta. Myös opetuskäytössä sitä tarvitaan.

”Sähköinen hakupalvelu on nopea ja sieltä löytyvät kaikki termit lähteestä riippumatta. Linkitys lisää sanaston käyttöarvoa. Painettu Kokonaisturvallisuuden sanasto kaavioineen taas auttaa paremmin hahmottamaan kokonaisuuden.”

Terminologi Riina Kosunen oli mukana jo vuoden 2009 sanaston työstämisessä.

Termit kiinnostavat ja herättävät intohimoja

Sanastotyö osoittautui Karim Peltosen mielestä yllättävän intohimoiseksi ja myös työlääksi.

”Muutamien termien ympärillä keskustelu oli hyvinkin vilkasta. Se on ymmärrettävää, kun asiat ovat abstrakteja ja eri koulukunnilla on erilaisia näkemyksiä. Yhtä selitystä on vaikea löytää, mutta sanastoon on nyt dokumentoitu kaikille yhteiset referenssit, joihin on syytä tukeutua.”

Termien herättämästä suuresta mielenkiinnosta kertoo Riina Kosusen mielestä myös se, että työryhmän esitys sai lausuntoja yli 40:ltä eri taholta.

”Saimme kaikenlaista hyödyllistä tietoa. Myös Kielitoimistoa kuultiin. Kaikkia heidän ehdotuksiaan ei kuitenkaan keskustelun jälkeen toteutettu. Esimerkiksi huoltovarmuuskriittinen organisaatio säilytti vakiintuneen asemansa muutosehdotuksesta huolimatta.”

Varautumisjohtaja Karim Peltonen uskoo, että yhtenäinen sanasto helpottaa yhteistyötä ja viestintää sekä vähentää väärinymmärryksiä.   

Uusista sanoista varsinkin kyber-alkuiset yhdyssanat puhuttivat. Sanastoon niistä pääsi lopulta vain muutama keskeisin.

Pohja luotu, mutta prosessi jatkuu

”Hyvä, että meillä on nyt pohja, jolta työtä voi jatkaa. Vastaavanlaista sanastotyötä tarvittaisiin myös monille hallinnonaloille, sillä vain joitakin sanastoja on toistaiseksi tehty.” Karim Peltonen nimittää uutta Kokonaisturvallisuuden sanastoa versioksi 1.0.

”Myös kieliversioiden kanssa riittää työtä pohjoismaisen ja kansainvälisen yhteistyön edistämiseksi. Termeille saatiin vain käännökset ruotsiksi ja englanniksi. Tärkeää olisi saada myös määritelmät näillä kielillä, mutta nyt se ei ollut ajallisesti mahdollista. Mielenkiintoista olisi myös vertailla vastineita ja arvioida termistöä sitä kautta uudelleen.”

Sanastotyön käynnistivät Sanastokeskus (TSK) ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK). Työhön osallistui laaja asiantuntijajoukko eri hallinnonaloilta. Ohjaajana toimi Turvallisuuskomitea. Hankkeen ovat rahoittaneet Väestönsuojelusäätiö ja puolustusministeriö.

Kokonaisturvallisuuden sanasto

on dokumentaatio keskeisistä suomalaisen yhteiskunnan varautumisessa tällä hetkellä käytettävistä termeistä ja käsitteistä.

Sanasto selventää käsitteitä, yhdenmukaistaa termejä ja antaa luotettavia vieraskielisiä vastineita suomen käsitteille. Siten se helpottaa alalla työskentelevien tai muuten sen kanssa tekemisiin tulevien työtä.

 

Tarkista termit termipankista

www.tsk.fi/tepa

 

Painetun julkaisun tilaukset

verkkokauppa.spek.fi 

 

 

120.000

Vuonna 2013 termipankkiin tehtiin 120.000 hakua. 

Lisäksi termejä tarkistettiin pdf- sekä painetuista julkaisuista.
 
 

Marjo Rautvuori

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaa artikkeli