Turvallisuutta rakennetaan yhteistyöllä

23.12.2013
Vesa Virtanen

Suomalaista yhteiskuntaa muovaavat useat monisyiset ja usein myös globaalit ilmiöt. Toimintaympäristömme muuttuessa muuttuvat myös yhteiskuntaamme vaikuttavat riskit ja uhkat. ICT on mahdollistanut ennennäkemättömän vaurauden synnyttämisen, mutta samalla tehnyt meistä riippuvaisia erilaisten ohjelmistojen ja tietoverkkojen häiriöttömästä toiminnasta. Koulujärjestelmämme on tuottanut jo pitkään huippuosaajia, mutta toiminut myös näyttämöinä äärimmäisille väkivallanteoille. Muuttuva ilmasto pidentää satokautta, mutta saattaa tulevaisuudessa aiheuttaa Suomeen yhä voimakkaampia syysmyrskyjä.

Yhteiskuntaamme vaikuttavien ideologioiden, sosiaalisten suhteiden, talouden, ympäristön ja teknologian muutosten ristipaineessa viranomaisilla säilyy edelleen vastuu yhteiskunnan turvallisuudesta. Suomessa turvallisuus- ja varautumistoiminta on perinteisesti rakentunut hyväksi koetulle eri viranomaisten selkeälle tehtäväaluejaottelulle sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoiminnalle. Muutokset ovat kuitenkin tuoneet mukanaan myös uhkia, jotka vaativat uudenlaisia rakenteita, toimintaa ja ajattelua.

On selvää, että muutosvoimat ja uhkat eivät koskaan pysähdy odottamaan tarvittavia organisaatiorakenteita, lakeja ja asetuksia. Jotta säilytämme kykymme vastata tulevaisuudessakin yhteiskuntaamme kohdistuviin muutoksiin ja uhkiin, tulee meidän kyetä säilyttämään ja edelleen kehittämään sitä laajaa yhteistoiminnan perinnettä, joka on historian aikana ollut leimallista turvallisuus- ja varautumistoiminnallemme.

Oleellista on, että yhteiskunnassamme käytettävissä olevat voimavarat ovat saatavilla kulloisenkin uhkan ehkäisemiseksi, siinä toimimiseksi ja siitä toipumiseksi. Muuttuva ympäristö edellyttääkin toisaalta viranomaisilta kykyä toimia joustavasti eri tilanteiden mukaan, toisaalta laajaa ja avointa yhteistyötä myös elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten kanssa.

Viimeisimpänä lisäyksenä pitkään yhteistyön perinteeseen ja uusien toimintatapojen kehittämiseen on Turvallisuuskomitean perustaminen. Turvallisuuskomitea on toiminut helmikuusta 2013 alkaen valtioneuvostoa ja ministeriöitä laajoissa kokonaisturvallisuuteen liittyvissä asioissa avustavana elimenä.

Komitean toiminnan kantavana ajatuksena on toimia yhteistyössä turvallisuuteemme vaikuttavien uhkien ja riskien havaitsemiseksi ja niiden hallitsemiseksi. Komitean työskentelyyn osallistuu laaja joukko kokonaisturvallisuuden kannalta tärkeitä toimijoita, kuten esimerkiksi kaikki ministeriöt, poliisihallitus, Tulli, Huoltovarmuuskeskus ja huoltovarmuusneuvosto. Lisäksi Turvallisuuskomitea järjestää omien kokoustensa lisäksi seminaareja ja kuulemistilaisuuksia järjestöjen, elinkeinoelämän ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Maailma ympärillämme tulee jatkamaan muuttumistaan. On selvää, ettei Turvallisuuskomitea yksin pysty vastaamaan kaikkiin muutoksiin. Komitean syntyminen ja toiminta kuvastavat kuitenkin erinomaisella tavalla yhteiskuntamme ja sen eri toimijoiden valmiuksia ja halua toimia yhteistyössä yhteiskuntamme turvallisuuden varmistamiseksi. Yhteistyölle ja rohkeudelle ajatella ja toimia uusilla tavoilla on hyvä rakentaa turvallinen Suomi – myös tulevaisuudessa.

 
 

 

Jaa artikkeli