Terveydenhuollon valmiussuunnittelulle yhtenäiset perusteet ja työkalut

18.12.2014

Nykyaikaisen sairaalan ja terveydenhuollon palvelukokonaisuuden toimivuus edellyttää monien eri elementtien yhteensovittamista. Varsinaisen hoitotyön lisäksi tarvitaan mm. energiaa, tietotekniikkaa, laitteita, tekstiilejä ja fyysistä turvallisuutta. Laadukas hoitoprosessi edellyttää näiden oikea-aikaista ja oikein mitoitettua saatavuutta. Häiriötilanteissakin tämän kokonaisuuden on toimittava. Monimutkaisen järjestelmän toimivuus on etukäteen vastuutettava, suunniteltava ja testattava käytännössä.

Uusia apuvälineitä käyttöön

Terveydenhuollon valmiussuunnittelu halutaan yhtenäistää ottamalla käyttöön kaikille alueille yhteinen tietojärjestelmä. Ajankohta on otollinen sote-uudistuksen yhteydessä ja terveydenhuollon valmiussuunnitteluohjeen kehkeytyessä. Selkeillä suunnitteluohjeilla, oikein mitoitetuilla tavoitteilla sekä alueellisella että valtakunnallisella yhteensopivuudella säästetään aikaa ja rahaa sekä vahvistetaan vaikuttavuutta.

Huoltovarmuuskeskuksen tuottama HUOVI-portaaliympäristö tarjoaa lisäksi melkoisen arsenaalin työkaluja, joita voidaan kehittää käyttäjäkentän tarpeiden mukaan.

Terveydenhuollon valmiussuunnittelun sovelluksen, ERVA-selaimen "generaattorit" Pohjois-Savon shp:n turvallisuuspäällikkö Hannu Hoffren, Pohjois-Pohjanmaan shp:n turvallisuuspäällikkö Jorma Korhonen ja KYS:n valmiussuunnittelija Hannu Keinänen ovat tehneet hyvän pohjatyön. Tarkoituksena on siirtää sovellus Huoltovarmuuskeskuksen ylläpitämään Huovi-portaaliin.

Samalla siihen voidaan yhdistää kullekin tukitoiminnolle tarpeellista, päivitettyä varautumisohjeistusta. Sovellus on jo käytössä kolmella sairaaloiden erityisvastuu- (ERVA) alueella, HUSia ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirejä odotellessa.

Seminaarin monipuolinen ohjelma toi esiin laajan yhteistyökentän tilanteen

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Huoltovarmuusorganisaatio järjestivät Oulussa 20.-21.11. terveydenhuollon valmiusseminaarin ja työpajan. 

Tilaisuuden avasi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen. Sähköriippuvuudesta puhui käyttöpäällikkö Matti Lehto Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:stä. Pohjois-Suomen AVI:n aluehallintoylilääkäri Hannele Havanka kuvaili valmiusyhteistyöstä Pohjois-Suomen ERVA-alueella.

Puolustusvoimien ylilääkäri Simo Siitonen puheenvuorossa tuotiin esille puolustusvoimien tulokulma ERVA-alueisiin. Etelä-Savon pelastusjohtaja Seppo Lokka kertoi kokemuksesta VARMA-työkalun käytöstä pelastustoiminnassa. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuolto ky:n hallintojohtaja Kalevi Yliniemi kuvasi sovelluksen hyödyntämistä Kainuussa.

Hannu Hoffren kertoi kypsyysanalyysin hyödyntämisestä KYS:ssä. HUS-Kuvantamisen kehittämisjohtaja Tomi Kauppinen referoi yhteistyössä HVK:n kanssa valmisteltua Lääketieteellisen kuvantamisen huoltovarmuus-selvitystä.

Järjestelmäpäällikkö Atte Kokkinen selvitti HUOVI:n tarjoamia työkaluja. STM:n neuvotteleva virkamies Merja Rapeli kertoi valmiussuunnitteluohjeen uusimisesta. Lopuksi  Jorma Korhonen teki yhteenvedon päivän tarjonnasta.

Tavoitteena on selkeyttää ohjeita ja asettaa yhteismitallisia tavoitteita. Tuloksena saadaan ajan ja rahan säästöjä sekä tuloksekkaampaa toimintaa.

 

Työryhmätyöskentelyllä kartoitettiin eri käyttäjätahojen tarpeita

Seminaarin toisena päivänä jakaannuttiin kolmeen työpajaan kehityskohteina: 1) tilannekorttien sisältö (työryhmän vetäjä Merja Rapeli), 2) HUOVI:n kypsyysanalyysi (johtaja Tuija Kyrölä/jatkuvuuden hallinta) ja 3) VARMA-kortit (järjestelmäpäällikkö Atte Kokkinen).

Ryhmät työskentelivät aktiivisesti, olihan seminaarissa pätevyyttä sairaanhoitopiireistä ja keskussairaaloista 16 henkeä, terveyskeskuksista 13, kunnilta 15, puolustusvoimilta 6, Aluehallintovirastoista 5 ja HVK:sta ja STM:stä 6 osallistujaa.

Seminaarin esitykset

ovat luettavissa täällä

 

Kehitysideoita toimijoille ja HVK:lle

Työryhmien mielestä kortteja tulee kehittää ja käyttää osana valmiussuunnitelmaa. Tilannekorteista tulee johtaa paikalliset toimintakortit. VARMA-kortit voivat olla laajemmassa käytössä eri viranomaisten kesken, kuten poliisilla, pelastustoimella, mutta tietenkin myös sote-viranomaisilla.

HUOVIn kypsyysanalyysiä pidettiin hyvänä. Eri tukitoimille tulisi tulevaisuudessa kehittää omat kypsyyskysymyssarjat, jolloin analyysistä tehtävät johtopäätökset olisivat täsmällisempiä. Kysymykset johdattelevat vastaajan pohtimaan keskeisiä uhkia ja niiltä varautumista omassa toiminnassaan.

VARMA-kortti

HUOVIIN kehitetään uutena työkaluna VARMA-korttia.

Se auttaa yhteistoimintaverkostoja suunnittelemaan ja koordinoimaan toimintaansa erilaisten häiriötilanteiden varalta. Työkalu tukee toimijoiden tunnistamien häiriöiden varalta sekä sisäistä että ulkoista varautumista.

Osapuolet päivittävät häiriökortille omat toimenpiteensä ja yhteyshenkilöiden yhteystiedot. Eri toimijoiden suunnittelu yhdessä täsmentää tilanteen johtovastuuta ja eri osapuolten kriittisiä tehtäviä.

Eri häiriötilanteita varten luodaan oma korttinsa, jonka pdf-versio voidaan helposti päivittää ja jakaa tarvittaville kumppaneille.

Työkalun voi jo pilotoida HUOVISSA ja sen käyttöönottoa ja kehittämistä edistetään valtakunnallisella työpajakiertueella ensi keväänä yhteistyössä HVK:n, poolien ja pelastuslaitoksien kanssa.

 

Riku Juhola

Valmiusasiamies

Huoltovarmuuskeskus

 
 
 

 

Jaa artikkeli