Yrityksestä toimitusketjuun

26.5.2014

 

Yksittäisen yrityksen toimintavarmuudesta toimitusketjun ja kriittisen palvelutuotannon turvaamiseen 

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen jatkuvuudella varmistetaan kansalaisille ja yrityksille palveluiden ja tuotteiden saatavuus myös häiriötilanteissa. Näiden elintärkeiden toimintojen jatkuvuus perustuu viranomaisten ja yritysten piirissä sekä niiden toimintaverkostoissa ennalta toteutettuihin varautumisjärjestelyihin. Tavoitteena on varmistaa palvelutuotanto arjen häiriötilanteissa ja luoda edellytykset jatkaa toimintaa häiriöiden vakavoituessa. Kuljetusten ja logististen palveluiden toimintavarmuus on tärkeä osa tässä kokonaisuudessa.

Maakuljetuspoolin piirissä on noin 170 yhteiskunnan kannalta tärkeää kuljetusalan yritystä. Nämä yritykset on poolin toimesta luokiteltu huoltovarmuuskriittisiksi yrityksiksi. Toiminta huoltovarmuuskriittisenä yrityksenä perustuu vapaaehtoisuuteen ja tietoisuuteen oman toiminnan merkityksestä koko yhteiskunnan kannalta. Tosiasiallisesti toimintojen varmistamiseen kuuluvien yritysten määrä on kuitenkin merkittävästi suurempi johtuen moninaisista verkostorakenteista (kumppanit ja alihankkijat). Tulevaisuuden haaste poolin toiminnalle on näiden verkostojen tunnistaminen ja niiden toimintavarmuuden kehittäminen sekä toimintavalmiuden tarkastelun liittäminen osaksi yhteiskunnan kannalta kriittistä palvelutuotantoa.

Toiminta huoltovarmuuskriittisenä yrityksenä perustuu vapaaehtoisuuteen ja tietoisuuteen oman toiminnan merkityksestä koko yhteiskunnan kannalta.

 

Huoltovarmuuskriittisten yrityksien ja niiden kriittisten kumppanien toimintaedellytyksiä häiriötilanteissa pyritään varmistamaan ennakolta. Tällöin yrityksen käyttöön varataan kaikissa tilanteissa mm. sen tarvitsema kuljetuskalusto ja henkilöstö sekä mahdollistetaan toiminnan jatkuvuus turvaamalla esimerkiksi polttoainehuolto mahdollisessa säännöstelytilanteessa.

Vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa voidaan palvelukysyntää kohdistaa huoltovarmuuskriittisille yrityksille ja tähän liittyen voidaan tehdä etukäteen tarvittavia aie- ja valmiussopimuksia yritysten ja viranomaisten välillä. Mutta tämä ei yksin riitä. Toimintavarmuus ja toiminnan jatkuvuus pitää varmistaa osana yrityksen tavanomaista liiketoimintaa. Siitä vastaavat yritykset itse oman toimintansa ja ylläpitämänsä verkoston osalta.

Työvälineitä arjen liiketoiminnan tueksi

Maakuljetuspooli tukee huoltovarmuuskriittisten yritysten varautumista normaaliajan häiriötilanteista alkaen aina poikkeusoloihin saakka.

Yritysten käyttöön on osoitettu häiriönhallinnan kehittämisen työkaluja:

  • liiketoiminnan toimintavarmuuden kehittämiseen kypsyysarviointi häiriönhallinnan nykytilasta ja sen kehittämistavoitteista sekä suositukset sopimuksiin liitettävistä varautumisen lausekkeista
  • käytännönläheinen riskienhallinnan menettelytapa
  • ohjeet henkilö- ja ajoneuvovarauksista poikkeusolojen tilanteita varten.

Työkalujen lisäksi järjestetään häiriötilanteisiin liittyviä harjoituksia, joilla tuetaan eri toimijoiden yhteistoimintaa häiriötilanteen mukaisessa toiminnassa.

Maakuljetuspoolin yrityksien piirissä tehdyn häiriönhallinnan nykytilan ja kehittämistarpeiden arvioinnin (HUOVI-kypsyysarviointi) keskeiset johtopäätökset osoittavat, että vielä on kovasti ”kyntämätöntä sarkaa”.

Jatkuvuudenhallinta

Toimintavarmuus ja toiminnan jatkuvuus pitää varmistaa osana yrityksen tavanomaista liiketoimintaa.

 

Keskeisiä esiin tulleita asioita ovat olleet seuraavat:

  • alalla on merkittäviä puutteita ennakoinnissa. Tyypillinen toimintatapa on häiriönaikaiset korjaavat toimenpiteet asiakkaisiin liittyvien haittojen minimoimiseksi.
  • selkeitä kehittämiskohteita ovat riippuvuuksien tunnistaminen, ennakoiva uhkien ja riskien tunnistaminen, riskienhallinnan toimenpiteiden suunnittelu ja vastuuttaminen sekä kumppanuuksien ja verkoston toimintakyvyn varmistaminen liittyvät menettelytavat.

Johtopäätökset ovat hyvin samankaltaisia kuin muidenkin toimialojen yrityksissä.

Positiivista palautetta kypsyysarvioinnin laatineilta yrityksiltä

Kypsyysarvioinnin laatineet yritykset ovat kokeneet saaneensa kypsyysarvioinnin myötä uusia ajatuksia omaan toimintavarmuuden kehittämiseen:

  • oman liiketoimintansa riskien, häiriötilanteiden ja riippuvuuksien tunnistamisessa
  • kriittisten kumppaneiden toimintakyvyn varmistamisessa häiriötilanteissa
  • oman liiketoiminnan intressien ja toimintaedellytyksien varmistamisessa.

Nämä antoivat heidän mukaansa perusteita pienentää toimintakatkoksista aiheutuvia kustannuksia, luoda organisaation johdolle valmiuksia toimia häiriötilanteissa ja parantaa koko organisaation toimintavarmuutta jo huomisen häiriötilanteiden varalle. Nykyisten aktiviteettien lisäksi toivotaan käytännön harjoituksia häiriötilanteen mukaisten toimintojen toteuttamiseksi.

Yrityksen toimintavarmuudesta verkoston toimintakyvyn varmistamiseen

Poolin toiminnassa on kiinnitetty huomiota yksittäisen yrityksen toimintavarmuuden varmistamisen rinnalla yhteiskunnan kannalta kriittisen palvelutuotannon turvaamiseen. Tähän liittyen on pyritty tunnistamaan kuljetuslogistiikan merkitys tässä kokonaisuudessa. Tämä näkökulma lienee jatkossa myös koko huoltovarmuusorganisaation kannalta merkittävä, kun on pohdittava, mihin kaikkiin toimintoihin huoltovarmuusresurssia käytetään – kun resurssit eivät ole rajattomat. Kaikkea kun ei voi varmistaa – eikä ole tarvekaan.

Lisätietoa kalvosarjassa

Toimintavarmuuden kehittäminen

 

Lue lisää

Maakuljetuspooli

 

 

 


 

 

 

 

Lasse Otranen

Valmiuspäällikkö, maakuljetuspooli

 

 
 

 

 

 

Jaa artikkeli